U88营销QQ群发工具下载 U88营销QQ群发器

源码说明

    全自动发QQ好友消息;

    全自动发QQ群消息;

    发QQ群成员,自动跳过群主和管理员;

    发QQ好友消息,支持添加网名;

    支持加QQ好友;

    支持加QQ群内好友;

    支持加按照关键字搜索QQ群直接加群;

    支持验证码自动识别;

    支持添加多个内容轮流发送;

    支持文字转换图片,添加图片和文字一起发送;

    支持自动拨号换IP地址,减少QQ掉线率;

    支持发送内容随机添加QQ表情、随机字母、随机数字;

U88营销QQ群发工具下载 U88营销QQ群发器 (图1)

购买帮助

下载地址购买后查看---我的购物详情即可! 我的购物

此资源下载价格为999.00立即购买

提示:此非实物交易,购买后不退款,请考虑好再购买

售前咨询和售后服务, 请点此联系客服咨询